Cambra de Comerç de Terrassa
ÒRGANS DE GOVERN
Ple
Comitè Executiu
Comissions
El Ple és el màxim òrgan de govern de la Cambra i està format per 39 membres que representen els diferents sectors de l’activitat econòmica de la demarcació de Terrassa, distribuïts d’acord a la importància econòmica de cada un d’aquests sectors. El Ple és l’òrgan màxim de govern i de representació i, com a tal, adopta els acords principals per a la vida de la Cambra i fixa les grans línies de l’acció corporativa.

El Comitè Executiu de la Cambra actua com a òrgan de govern permanent de gestió, administració i proposta de la Cambra i es responsabilitza de la direcció institucional de l’entitat. Està format pel President, tres Vicepresidents, el Tresorer i set Vocals, elegits tots ells entre els membres del Ple.

L'organització de la Cambra contempla la formació de Comissions consultives formades per empresaris i persones vinculades al món econòmic i empresarial que tenen com a finalitat promoure estudis i projectes de defensa dels interessos dels empresaris, fer aportacions que afavoreixin i fomentin el desenvolupament estratègic de la demarcació i ajudar a la Cambra a posicionar-se en aquells temes de representació i actualitat empresarial. Actualment, hi ha formades les Comissions de Comerç i Turisme, Economia i Finançament, Infraestructures i Mobilitat, Internacionalització Empresarial i Nova Indústria i Sostenibilitat.