Decoració
Anar al Mapa Web
Cambra de Comerç de Terrassa Imprimir tornar al menú Maximitzar
Carregant contingut, espereu si us plau...
COMISSIONS
Les comissions de la Cambra són òrgans consultius que assessoren els òrgans de govern de la institució, i tenen com a finalitat la promoció d’estudis i projectes de defensa dels interessos dels empresaris, així com la funció de fer aportacions per tal d’afavorir i fomentar el desenvolupament estratègic de la demarcació.


Les comissions les componen empresaris del Ple de la Cambra, així com persones que no en formen part però que estan vinculades al món econòmic i empresarial. S’agrupen per grups de treball, i en l’actual mandat de la Cambra en són 5: comissió de comerç i turisme, economia i finançament, infraestructures i mobilitat, internacionalització empresarial i nova indústria i sostenibilitat.


COMISSIÓ DE COMERÇ I TURISME

S’ocupa del seguiment del marc normatiu i regulador de l’activitat, la promoció de l’associacionisme i la dinamització comercial, la promoció dels instruments de millora de gestió i eficiència del comerç i del turisme així com el seguiment de les iniciatives promocionals del comerç i del turisme impulsats per l’administració i els municipis de la demarcació per assolir un grau de complementarietat i de suma d’esforços.


COMISSIÓ D’ECONOMIA I FINANÇAMENT

S’ocupa de proposar i impulsar les accions encaminades al desenvolupament permanent d’un estat d’opinió econòmica de la Cambra com a entitat de referència, i a afavorir l’accés de les empreses al finançament així com impulsar mitjançant l’anàlisi i l’estudi d’alternatives, una fiscalitat que incentivi la inversió, aprofundint en propostes en que la fiscalitat esdevingui un element d’atracció territorial per a les empreses en els municipis de la demarcació.


COMISSIÓ D’INFRAESTRUCTURES I MOBILITAT

S'ocupa de l'anàlisi dels plans de millora de les infraestructures en general, ja siguin viàries o ferroviàries, de les tecnologies de la informació, de subministraments energètics, previstos i compromesos per l’administració, es desenvolupin i es portin a terme amb la màxima rapidesa i compliment de terminis per afavorir la competitivitat de demarcació. Igualment el seguiment d’aquelles accions i projectes que s’impulsin des de la Cambra directament en relació amb els parcs empresarials, el transport, etc.


COMISSIÓ D’INTERNACIONALITZACIÓ EMPRESARIAL

S’ocupa de proposar i impulsar accions de promoció de la internacionalització de les empreses catalanes, identificant les millores de suport i d’innovació en les activitats de promoció i serveis de gestió internacional.


COMISSIÓ DE NOVA INDÚSTRIA I SOSTENIBILITAT

S’ocupa de realitzar actuacions relacionades amb el sistema d’innovació, l’emprenedoria i en general de les activitats de promoció del model ideal d’empresa, de la responsabilitat social empresarial, de l’ús eficient de l’energia, de la sostenibilitat mediambiental, així com promoure i contribuir a l’eficiència de l’Administració, impulsant projectes encaminats a afavorir la simplificació administrativa.

Amunt
Avall
Cambra de Comerç de Terrassa Cambra de Comerç de Terrassa Cambra de Comerç de Terrassa
Cambra de Comerç de Terrassa Cambra de Comerç de Terrassa
Cambra de Comerç de Terrassa Cambra de Comerç de Terrassa
Òrgans de govern
Cambra de Comerç de Terrassa Presentació
Cambra de Comerç de Terrassa Ple
Cambra de Comerç de Terrassa Comitè Executiu
Cambra de Comerç de Terrassa Comissions consultives