Decoració
Anar al Mapa Web
Cambra de Comerç de Terrassa Imprimir tornar al menú Maximitzar
Carregant contingut, espereu si us plau...
DIAGNOSI PER AL COMERÇ
Consisteix en oferir un servei d’assessorament individual als empresaris del sector comerç amb la finalitat analitzar l'escenari on té lloc l'acte de venda i realitzar propostes de millora en la gestió del negoci.
Convocatòria d'ajudes 2016
Consulta la convocatòria d'ajudes a la Diagnosi d'Innovació Comercial del Pla de Comerç Minorista. El termini per sol·licitar l'ajuda finalitza el 30 d'octubre de 2016.
Diagnosis d'Innovació Comercial del Pla de Comerç Minorista
Descarregar les bases de la convocatòria:
Diagnosis d'Innovació Comercial del Pla de Comerç Minorista 2016
Contingut de l’assessorament
El servei d’assessorament individualitzat es divideix en dos grans blocs: un primer d’anàlisi que té per finalitat realitzar una valoració dels aspectes de l’establiment i un segon bloc de diagnosi on es documenta la proposta de millora dels aspectes de l’establiment de venda de l’empresa.
Anàlisi
El primer bloc d’anàlisi conté els apartats que a continuació es detallen:

Anàlisi externa. L’anàlisi de la imatge de l’establiment.
Zona de població on està ubicat l’establiment. Localització concreta de l’establiment en el mateix carrer o plaça. L’àrea d’influència estimada. L’existència d’altres comerços en la proximitat i conseqüències. Imatge externa de l’establiment (façana, aparadors, rètols, accessibilitat i estat de la finca). Valoració dels aparadors (il·luminació, imatge, composició, preus i graus d’atracció).

Anàlisi interna i estratègia comercial de l’establiment.
Anàlisi interna de l’establiment (producte, col·locació, marques, preus, gamma, dimensió, circuits, mobiliari i tècniques de merchandising). Anàlisi del producte. Anàlisi dels clients majoritaris actuals. Valor afegit. Antiguitat de l’establiment i reformes efectuades. Situació familiar i possibilitat de successió. Empleats. Existència del mètode de treball. Delegació de funcions. Posicionament. Avantatge/s competitives. Preus. Política de compres.

Anàlisi de la política i criteris de comunicació de l’establiment.
Publicitat. Activitats promocionals Base de dades. Canals de comunicació amb els clients.

Anàlisi econòmica i financera de l’establiment.
Compres i vendes. Marges i endeutaments. Rotació de mercaderia. Cancel·lació de crèdit. Centrals de vendes. Existències. Costos financers. Compte d’explotació provisional.

Reportatge fotogràfic.
L’estudi serà acompanyat d’un conjunt d’imatges, tant exteriors com interiors, del punt de venda que permetran observar amb detall i a la vegada contrastar la informació obtinguda amb la realitat.

Diagnosi
Implica que un cop recollida tota la informació es documenta el resultat obtingut en la diagnosi final que consta de dos apartats:

Anàlisi DAFO (Anàlisi dels punts forts, febles, amenaces i oportunitats de l’empresa).
Proposició d'estratègies de futur i de propostes de millora, tant de la gestió de l'establiment com de la comunicació adreçada als clients potencials.

   Antoni Munuera Responsable de Programes de Promoció Empresarial
E-mail: amunuera@cambraterrassa.es
Tel. 93 733 98 33
Fax. 93 789 11 65
Amunt
Avall
Cambra de Comerç de Terrassa Cambra de Comerç de Terrassa Cambra de Comerç de Terrassa
Cambra de Comerç de Terrassa Cambra de Comerç de Terrassa
Cambra de Comerç de Terrassa Cambra de Comerç de Terrassa
Assessorament i diagnosi per al comerç