Decoració
Anar al Mapa Web
Cambra de Comerç de Terrassa Imprimir tornar al menú Maximitzar
Carregant contingut, espereu si us plau...
Legislació
Legislació Autonòmica
Decret 39/1984, de 31 de gener, per el que es desenvolupa la Llei 1/1993, de 18 de febrer, en quan als requisits per a l’exercici de la venda domiciliària.
Decret Legislatiu 1/1993, de 9 de març, sobre comerç interior.
Decret 286/1999, de 26 d’octubre, pel qual es regula l’autorització de les empreses de venda a distància i la inscripció en el registre corresponent.
Decret 287/1999, de 26 d’octubre, pel qual es regula la inscripció en el Registre de franquiciadors.
Decret 70/2003, de 4 de març, pel qual es regulen els fulls de reclamació/denúncia als establiments comercials i en l' activitat de prestació de serveis.
Llei 8/2004, de 23 de desembre, d’horaris comercials.
Llei 17/2005, de 27 de desembre, de modificació de la Llei 8/2004, del 23 de desembre, d' horaris comercials
Decret Llei 1/2009, del 22 de desembre, d’ordenació dels equipaments comercials
Incentius per al comerç 2010
Legislació Nacional
Llei 7/1996, de 15 de gener, d’ordenació del comerç minorista.
Llei Orgànica 2/1996, de 15 de gener, complementaria de la d’ Ordenació del Comerç Minorista.
Real Decret 2485/1998, de 13 de novembre, pel que es desenvolupa l’article 62 de la Llei 7/1996, de 15 de gener, d’ Ordenació del Comerç Minorista, relatiu a la regulació del règim de franquícia, i es crea el Registre de Franquiciadors.
Llei 5/1999, de 29 de desembre, de Mesures fiscals, administratives i de l’odre social. Modificació de la Llei 7/1996, de 15 de gener, d’ Ordenació del Comerç Minorista.
Llei 47/2002, de 19 de desembre, de reforma de la Llei 7/1996, de 15 de gener, d’ Ordenació del Comerç Minorista.
Llei 23/2003, de 10 de juliol, de Garanties en la venda de bens de consum.
Llei 1/2004, de 21 de desembre, d’horaris comercials.
Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.
Amunt
Avall
Cambra de Comerç de Terrassa Cambra de Comerç de Terrassa Cambra de Comerç de Terrassa
Cambra de Comerç de Terrassa Cambra de Comerç de Terrassa
Cambra de Comerç de Terrassa Cambra de Comerç de Terrassa
Legislació